UGARTEKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Ugarteko Proposamenak / Propuestas Ugarte

Progress:

Sagastiko hari elektrikoak lurperatzea     Soterramiento línea eléctrica Sagasti

Sagasti asfaltatzea Asfaltado Sagasti

Ugarteko errotonda eta Isasiko sarbideak zabaltzea. Rotonda de Ugarte y ensanchamiento de los accesos a Isasi

Sagastin etxebizitzetarako irisgarritasuna hobetzea   Mejora de la accesibilidad a las viviendas en Sagasti

Ugarte kaleko 13-15eko urbanizazioa hobetzea Mejorar la urbanización de la calle Ugarte 13-15

Zuberoa kaleko etxebizitzetarako irisgarritasuna hobetzea Mejora de la accesibilidad a las viviendas de la calle Zuberoa

SEATen pareko espaloiaren bi zatiak lotzea     Unir los dos tramos de acera a la altura de SEAT

Isasi kaleko zuloak estaltzea     Parchear asfalto calle Isasi

Igerileku inguruan aparkatzeko arazoak ebaztea Resolver problemas de aparcamiento piscinas

Ugarteko plaza hobetzea (estalpeak, eraberritzea …)   Mejora de la plaza de Ugarte (cubrir zonas, reformar el espacio...)

Bidegorria parkean zehar Goienuriraino     Bidegorri a través del parque hasta Goienuri

Auzorako Lokal Soziala Local Social para el barrio