GALDETEGI OROKORRA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK

Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

LAUDIO OSORAKO PROPOSAMEN OROKORRAK / PROPUESTAS GENERALES PARA EL CONJUNTO DE LLODIO

Progress:

Lamuza parkeko proiektua (Arabako Foru Aldundia) Proyecto parque de Lamuza (Diputación Foral de Álava)

Azoka plaza     Plaza Abastos

Saihesbideko errotonda (Altzarrate) eta Latiorroko sarbideak     Rotonda en la circunvalación (Altzarrate) y accesos desde latiorro

Txakurren gorotzetarako konponbidea Soluciones excrementos perros

Santa Luzia esparruaren antolamendua Ordenación del ámbito de Santa Lucía

Aparkalekuak     Estacionamientos

Herriaren erdiguneko espazio publiko estalia     Espacio público cubierto en el Centro del municipio

Goraguneak aldatzea Reforma badenes

Bidegorri sarea konpondu eta sustatzea     Arreglo e impulso a la red de bidegorris

Ellakuriko aldagelak eraberritzea     Reforma de los vestuarios de Ellakuri

Erdigunean eta epe laburrean zinema-antzoki bat eraikitzea Construcción de un cine-teatro céntrico y en un plazo corto

Olarteko urtegia aisialdirako egokitzea Acondicionamiento de la presa de Olarte para el esparcimiento

Arraño-Luja parkea hobetzea: zuhaitz eta hiri-altzari gehiago Mejora del parque de Arraño-Luja: más arbolado y mobiliario urbano

Parke lineala garatzen aurrera egitea Avanzar en el desarrollo del parque lineal

Merkataritza suspertzeko neurriak eta oinezkoentzako gune gehiago Medidas de impulso al comercio y nuevas peatonalizaciones

Ellakuriko igerilekuak eta inguruak hobetzea Mejora de las piscinas de Ellakuri y su entorno

Garraiabide publikoa hobetzea     Mejora del transporte público

Erabilera anitzeko konplexu handia eraikitzea Construcción de un gran complejo multiusos

Haur-parke handi bat sortzea     Creación de un gran parque infantil

Udaletxe zaharra birgaitzea     Rehabilitar el antiguo ayuntamiento

Zahar-etxe zaharra birgaitzea Rehabilitar la antigua residencia de ancianos

Liburutegia hobetzea Mejorar la biblioteca

3. adinekoen zentro soziala hobetzea Mejorar el Centro social de la 3ª edad

Granja kiroldegian eraberritzea Reformar el polideportivo La Granja

HAPO berrikusten segitzea Proseguir la revisión del PGOU

Eraginkortasun energetikoa hobetzea Mejorar la eficiencia energética

Zaborraren kudeaketa jasangarrirantz aurrera egitea     Avanzar hacia una gestión más sostenible de las basuras

Aretatik Gardearainoko errepidea asfaltatzea     Asfaltar la carretera desde Areta hasta Gardea

Gune publikoetan estalpeak jartzea, euria egiten duenerako Colocar cubiertas en zonas públicas para usarlas cuando llueve