ARETAKO GALDETEGIA

INKESTAK BETETZEKO EPEA, 2012KO AZAROAREN 14AN BUKATU ZEN.

EMAITZAK HEMENTXE IKUSI AHAL DITUZU:

LEHENTASUNEN GALDETEGIAREN EMAITZAK
Gogoratu puntuazioa azterketa baten antzekoa izan behar dela: 10 puntu behar garrantzitsuarentzat, 9 puntu hurrengorako, eta horrela garrantzi gutxienekoari puntu bat eman arte. 10 behar baino gehiago badaude galdetegian, gainontzeko guztiak puntuaziorik gabe geratuko dira.

Aretako proposamenak / Propuestas de Areta

Progress:

Iturralde kaleko irisgarritasuna Accesibilidad calle Iturralde

Haurtzaindegia edo haur eskola Guardería o Escuela infantil

Argi gutxi duten puntuetako argiztapena hobetzea (Landeta eta erdigunea) Mejora iluminación en puntos deficientes (Landeta y Centro)

Santa Anako aparkalekua egokitzea Acondicionamiento parking Santa Ana

Areta kaleko lotune puntuala fekaletarako Conexión de fecales en calle Areta

Ikastetxeko eraikinetako sarbideak hobetzea Mejora accesibilidad edificios Colegio

Landetako kirol pista hobetzea edo berri bat egitea     Mejora del estado de la pista deportiva de Landeta o crear una nueva

Etxe Arrosako aparkalekua egokitzea     Acondicionamiento parking Casa Rosa

Auzoan gazteentzako lokala jartzea Dotar al barrio con un local para la juventud

Gasteiz kaleko hirigintza-lanak landare-pantailaz amaitzea (18-28. zk.)   Completar urbanización calle Gasteiz con pantalla vegetal (nº18-28)

Etxe Arrosaren ondoko landan parke bat egitea (parke lineala)     Crear un parque en la campa junto a la Casa Rosa (parque lineal)

Aretako parkea hobetzea: frontoia, plaza, lorategia, zabu gehiago… Mejorar el parque de Areta: frontón, plaza, jardín, mas columpios...

Parketan estalpeak jartzea, euria egiten duenerako Colocar cubiertas en el parque para usarlo cuando llueve

Bide zaharretan Goikoetxea baserria babestea Preservar el caserio Goikoetxea en los caminos viejos

Anuntzibaiko landetan zerbait egitea Hacer algo en la campas de anuntzibai

Aretan plaza egituratzailearen gunea sortzea Crear una plaza estructurante